Gratis offerte

Gratis offerte

+32 (0)9 240 99 99

+32 (0)9 240 99 99

Isotrie netwerk

Isotrie netwerk

1° Algemene opmerkingen en Toepassingsgebied

1.1 Elke verkoopovereenkomst, inclusief daarmee samenhangende diensten (leveringsovereenkomsten) tussen Purmix BVBA (hierna: Purmix) en de klant (hierna: Koper), zal beheerst worden door deze algemene verkoopsvoorwaarden van Purmix.
1.2 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zullen dienen als kaderovereenkomst voor toekomstige verkoop- en leveringsovereenkomsten van goederen en/of diensten die worden afgesloten met de Koper, zonder dat Purmix hier in elk individueel geval dient naar te verwijzen.
1.3 Enkel deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing. Algemene voorwaarden van de Koper die verschillen van, in strijd zijn met of een aanvulling vormen op deze algemene verkoopsvoorwaarden zullen enkel als deel van het contract beschouwd worden indien Purmix hier van geval tot geval expliciet mee instemt. Deze instemmingsvoorwaarde is steeds van toepassing, zelfs wanneer Purmix levert en zich bewust is van de Kopers afwijkende algemene voorwaarden zonder ze expliciet te verwerpen.
1.4 Verklaringen en kennisgevingen door de Koper aan Purmix gedaan na contractsluiting (bv. vaststellen van termijnen, melden van gebreken, verbreking van het contract of vermindering van betaling) moeten bij aangetekend schrijven gebeuren om geldig te zijn.
1.5 Verwijzingen naar de toepassing van wetsbepalingen dienen enkel ter verduidelijking. Zelfs zonder uitdrukkelijke verwijzing naar een wetsbepaling zijn alle relevante wetsbepalingen die de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen duiden, van toepassing, tenzij deze algemene verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk tegen de inhoud van een wetsbepaling ingaan of wanneer een wetsbepaling uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

2° Offertes en Uitvoering van het contract

2.1 Prijsberekeningen en offertes van Purmix zijn niet bindend en onder voorbehoud van wijziging, tenzij expliciet als bindend bestempeld of wanneer ze een bepaalde termijn voor aanvaarding bevatten.
2.2 Het bestellen van goederen en/of diensten door de Koper wordt aanzien als een bindend aanbod tot contracteren. Tenzij het aanbod anders vermeldt, heeft Purmix het recht om het aanbod te aanvaarden binnen de drie (3) weken na ontvangst.
2.3 De verkoop- en leveringsovereenkomsten, waar deze algemene verkoopsvoorwaarden integraal deel van uit maken, zullen enkel als gesloten worden beschouwd wanneer de Koper zijn wil uitdrukt om in te gaan op het bindend aanbod van Purmix binnen de gestelde termijn, of wanneer Purmix de bestelling van de Koper aanvaardt en hiervan een schriftelijke bevestiging bezorgt aan de Koper. Purmix wordt niet geacht dergelijke schriftelijke bevestiging te moeten bezorgen aan de Koper wanneer de concrete omstandigheden dat niet vereisen, of wanneer de Koper hier van af ziet.
2.4 Alle aspecten van de contractuele relatie tussen Purmix en de Koper worden beheerst door de verkoop- en leveringsovereenkomsten afgesloten zoals bepaald in artikel 2.3 hierboven, samen gelezen met deze algemene verkoopsvoorwaarden. De contractuele relatie zal verder beheerst worden door eerdere afspraken tussen partijen die betrekking hebben op het voorwerp van de verkoop- en leveringsovereenkomsten. Mondelinge verklaringen gedaan door Purmix voorafgaand aan de uitvoering van de verkoop- of leveringsovereenkomst zullen niet aanzien worden als bindend. Mondelinge overeenkomsten tussen partijen zullen vervangen worden door de geschreven verkoop- en leveringsovereenkomst, tenzij hun inhoud expliciet impliceert dat zij in dat geval bedoeld waren om als juridisch bindend te worden voortgezet.
2.5 Goederenbeschrijvingen, documenten en data (zoals gewicht, afmetingen, bruikbaarheid, toelaatbare fouten of technische data) afgeleverd door Purmix aan de Koper, inclusief deze in elektronisch formaat, maken geen gegarandeerde samenstelling uit van de goederen. Gebruikelijke afwijkingen, afwijkingen resulterend uit wettelijke bepalingen, alsook elke andere geringe afwijking wordt toegelaten, tenzij ze interfereert met het gebruik van het goed zoals aangegeven in het contract.

3° Leveringstermijn en Laattijdigheid in levering

3.1 Tenzij er expliciet een bindende leveringsdatum werd overeengekomen in een specifiek geval of werd voorop gesteld door Purmix bij aanvaarding van een bestelling, zal Purmix zich te allen tijde inspannen om zo snel mogelijk te leveren. Tenzij expliciet anders vermeld, worden door Purmix vooropgestelde leveringsdata steeds geacht louter indicatief en niet bindend te zijn. Indien vervoer werd overeengekomen, zullen de leveringstermijnen en -data verwijzen naar de datum en tijd van overhandiging aan de schipper, vervoerder of elke andere derde partij aan wie het vervoer werd toevertrouwd. Dit impliceert niet dat Purmix een verbintenis is aangegaan om te leveren op de locatie van de vervoerder.
3.2 Indien Purmix niet in staat is om de leveringsdatum te respecteren om redenen buiten haar wil om, zal Purmix de Koper hiervan onverwijld informeren en meteen de nieuwe voorziene leveringsdatum meedelen.
3.3 De leveringsdatum is de dag waarop de goederen de fabriek of het magazijn van Purmix verlaten, of, indien die dag niet kan worden vastgesteld, de dag waarop de goederen ter beschikking worden gesteld aan de Koper.
3.4 In geval van laattijdigheid van levering zal de Koper Purmix een redelijke regularisatietermijn toekennen, steeds rekening houdend met de beschikbaarheid van de grondstoffen. .

4° Levering, Plaats van Levering, Vervoer, Overgang van Risico

4.1 De levering van de goederen gebeurt op de betrokken verzendplaats conform de algemene commerciële voorwaarden gespecifieerd in het contract, die geïnterpreteerd worden volgens de INCOTERMS die van toepassing zijn op het moment dat het contract wordt gesloten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden leveringen ‘CIP’ (Carriage and Insurance Paid) verricht.
4.2 Tenzij anders overeengekomen, kan Purmix de wijze van vervoer bepalen (in het bijzonder met betrekking tot de vervoerder, de vervoersroute en verpakking). Wanneer er specifieke vervoerseisen vooropgesteld worden door de Koper zullen de kosten hiervoor integraal gedragen worden door de Koper. Tenzij franco levering is overeengekomen, zal de Koper ook instaan voor de verhoging van de vervoerskosten, bijkomende kosten wegens het wijzigen van de vervoersroute, opslagkosten, etc… die zich voordoen na het sluiten van het contract.
4.3 Het voorzien van verpakking, met inbegrip van tankwagens en tankcontainers, door Purmix zal het voorwerp uitmaken van bijzondere contractuele voorwaarden.
4.4 Het risico van onopzettelijke vernietiging, beschadiging of verlies van de goederen zal overgaan op de Koper conform de overeengekomen INCOTERM.

5° Overmacht en Belemmeringen

5.1 Elke vorm van overmacht, onvoorzienbare productie(verminderingen); verkeers- of vervoersverstoringen; brand; explosie; natuurrampen; overstroming of laag water; onvoorzienbaar tekort aan arbeidskrachten, energie, grondstoffen of voorraden; staking; lock-out; oorlog; politieke onrust; terrorisme; overheidsdaden; incorrecte of vertraagde levering door leveranciers; of elke andere hindering buiten de controle van Purmix die de productie of de beschikbaarheid van goederen of het vervoer vermindert, vertraagt, voorkomt of onredelijk bezwaart, zal Purmix vrijstellen van haar verplichtingen gedurende de tijdspanne van de overmachtssituatie en/of de duur van de belemmeringen.
5.2 In geval van gehele of gedeeltelijke leveringstekorten door haar leveranciers, zal Purmix niet verplicht zijn om zich te bevoorraden bij andere leveranciers. Purmix behoudt zich daarentegen het recht voor om haar beschikbare hoeveelheid aan goederen toe te wijzen rekening houdend met haar eigen vereisten en andere interne en externe leveringsplichten.
5.3 Indien een overmachtssituatie langer dan zes (6) weken aanhoudt, zal Purmix gemachtigd zijn om het contract eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Reeds uitgevoerde betalingen door de Koper zullen terugbetaald worden onmiddellijk na de beëindiging van het contract. In het geval van tijdelijke overmacht zal elke leverings- of uitvoeringstermijn in hoofde van Purmix verlengd en uitgesteld worden met een termijn die gelijk is aan de tijdspanne van de overmachtssituatie en de duur van de belemmeringen vermeerderd met een redelijke opstartperiode.

6° Prijzen en Prijsberekening

6.1 De prijzen van Purmix zijn deze die van toepassing zijn op het moment van levering, meer de wettelijk bepaalde BTW.
6.2 Het te factureren gewicht zal bepaald worden op de vertreklocatie van de te vervoeren goederen (fabriek of magazijn van Purmix), tenzij de Koper, op zijn eigen kosten, een gewaarmerkte weging vereist op de verzendlocatie.

7° Facturering, Betalingen, Compensatie, Retentierecht en ENAC

7.1 De verkoopprijs zal verschuldigd zijn vanaf datum van ontvangst van de factuur door de Koper en, tenzij anders overeengekomen of anders bepaald in de factuur, zonder enige korting, betaalbaar binnen de acht (8) dagen na factuurdatum. De facturen worden geacht ontvangen te zijn op het laatst gecommuniceerde adres door de Koper ten laatste drie (3) dagen na factuurdatum.
7.2 De BTW is verschuldigd bij elke aanbetaling en vooruitbetaling.
7.3 Betalingen worden pas beschouwd als voldaan op het moment dat één van de rekeningen van Purmix definitief gecrediteerd is met het volledige verschuldigde bedrag.
7.4 Purmix behoudt zich het recht voor om betaling toe te rekenen op de oudste facturen, meer nalatigheidsintresten en incassokosten en dit in de volgende volgorde: 1) incassokosten, 2) nalatigheidsintrest en 3) hoofdsom.
7.5 De Koper kan zich in geen enkel geval beroepen op een retentierecht of exceptie van niet-uitvoering.
7.6 De Koper kan zich enkel beroepen op schuldvergelijking wanneer zijn schuldvordering niet betwist wordt door Purmix of wanneer ze d.m.v. rechterlijke beslissing een finaal en absoluut karakter heeft verkregen.
7.7. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van Purmix. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldag, wordt het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 8%. Daarnaast is er van rechtswege en zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 12% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00 (tweehonderdenvijftig euro). Alle kosten van betaling zijn ten laste van de Koper.
7.8. Ingeval van laattijdige betaling van één factuur, worden alle andere schuldvorderingen van Purmix lastens de Koper van rechtswege opeisbaar.

8° Eigendomsvoorbehoud

8.1 Tot op het moment van integrale betaling van alle opeisbare en niet-opeisbare bedragen (inclusief incidentele vorderingen en vorderingen tot schadevergoeding) in het kader van de huidige zakelijke relatie tussen Purmix en Koper (“Verzekerde Bedragen”), blijven de goederen steeds eigendom van Pumix (“Goederen onder Eigendomsvoorbehoud”).
8.2 Goederen onder Eigendomsvoorbehoud mogen niet verpand en/of met zekerheden bezwaard worden tot op het moment van integrale betaling van de Verzekerde Bedragen. Indien een derde partij tracht bezit te nemen van Goederen onder Eigendomsvoorbehoud zal de Koper Purmix hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen.
8.3 Indien Goederen onder Eigendomsvoorbehoud bedoeld zijn voor doorverkoop is de Koper gemachtigd om deze goederen, als onderdeel van zijn courante bedrijfsactiviteiten, door te verkopen aan zijn klanten. M.b.t. dergelijke doorverkoop draagt de Koper hierbij, tot zekerheid voor Verzekerde Bedragen, alle betalingsrechten die hij heeft uit hoofde van dergelijke doorverkoop van Goederen onder Eigendomsvoorbehoud over aan Purmix, die aanvaardt. Purmix kan de overgedragen betalingsrechten in eigen naam en voor eigen rekening rechtstreeks uitoefenen tegen de Kopers klant indien de Koper zijn betalingsverplichtingen m.b.t. Goederen onder Eigendomsvoorbehoud niet nakomt, indien de opening van een insolventieprocedure in hoofde van de Koper wordt gevorderd of opgestart, of in elk ander geval van wanbetaling waaruit Purmix een potentieel gevaar van niet-nakoming door de Koper kan afleiden. In dat geval mag Purmix eisen dat de Koper de schuldvordering op zijn klant, alsook de relevante gegevens van de klant en alle andere informatie die nuttig is om de schuldvordering rechtstreeks te innen, overhandigt aan Purmix.
8.4 Indien Goederen onder Eigendomsvoorbehoud niet doorverkocht worden, heeft de Koper de verplichting om ze als een zorgvuldig ondernemer te bewaren, te behouden en op eigen kosten te repareren wanneer nodig, en te verzekeren tegen verlies met een dekkingsniveau dat verwacht kan worden van enig ander zorgvuldig ondernemer, zolang het eigendomsvoorbehoud duurt.
8.5 Elke verwerking van de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud zal worden uitgevoerd ten behoeve van Purmix. Dergelijke verwerking kan in geen enkel geval leiden tot een claim van de Koper tegenover Purmix.
8.6 Ingeval van onafscheidbare samenvoeging of vermenging van Goederen onder Eigendomsvoorbehoud met andere goederen die niet toebehoren aan Purmix, op een manier waarop de andere goederen het voornaamste goed worden, komen partijen overeen dat de Koper ten behoeve van Purmix een mede-eigendomstitel zal aanhouden in dit nieuwe goed en dit in proportie met de waarde van de Goederen onder Eigendomsvoorbehoud in het geheel van het nieuwe goed, en dat de Koper dit mede-eigendomsrecht zal overdragen aan Purmix. De partijen stemmen hierbij expliciet in met de eigendomsoverdracht ten gevolge van dergelijke samenvoeging of vermenging.
8.7 Indien de waarde van het eigendomsvoorbehoud meer dan 10 % overtreft van de desbetreffende gewaarborgde totale verplichtingen van de Koper jegens Purmix, dient Purmix, op verzoek en naar eigen inzicht van de Koper, de zekerheid vrij te geven tot het bedrag waarop de drempel van 110% van de gewaarborgde totale verplichtingen is bereikt.

9° Kwaliteit van de goederen, Technisch advies

9.1 Tenzij anders overeengekomen, wordt de kwaliteit van de goederen enkel bepaald door Purmix’ goederenbeschrijvingen, goederenspecificaties en labels. Geïdentificeerd gebruik van de goederen overeenkomstig de Europese REACH-Verordening maakt geen overeenkomst uit betreffende de contractuele kwaliteit van de goederen noch betreffende het aangegeven gebruik onder dit contract.
9.2 Elk technisch advies verstrekt door Purmix – verbaal, schriftelijk of bij wijze van test – wordt naar best vermogen gegeven maar zonder enige waarborg, dit geldt ook wanneer eigendomsrechten van derde partijen inzake zijn. Het stelt de Koper niet vrij van zijn verplichting om de goederen te testen op hun geschiktheid voor het beoogde proces en doeleinden. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de goederen valt volledig buiten elke zeggenschap van Purmix, en de Koper draagt derhalve hieromtrent alle verantwoordelijkheid.
9.3 De kenmerken van monsters en stalen zijn enkel bindend indien expliciet contractueel werd overeengekomen dat zij als indicatie dienen voor de kwaliteit van de goederen.

10° Meldingstermijnen gebreken aan de goederen

10.1 De Koper moet Purmix schriftelijk kennis geven van gebreken aan de goederen, met een exacte beschrijving daarvan.
10.2. Voor onmiddellijk zichtbare gebreken moet de kennisgeving onmiddellijk na de levering van het goed gebeuren, en voor gebreken zichtbaar na inspectie uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst. Alle klachten moeten op straffe van verval aangetekend en gemotiveerd gebeuren en in elk geval voor ingebruikname, verwerking, plaatsing of doorverkoop van de goederen.
10.3 Opdat de klant aanspraak kan maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient aan alle wettelijke vereisten daartoe te zijn voldaan. Conventioneel wordt de garantietermijn vastgelegd op zes (6) maanden vanaf de levering van de goederen, en de termijn waarbinnen de vordering in rechte hiertoe dient ingesteld te zijn op een (1) maand vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek en in elk geval voor ingebruikname, verwerking, plaatsing of doorverkoop van de goederen. Beide termijnen zijn op straffe van verval voorgeschreven. Alle klachten moeten op straffe van verval aangetekend en gemotiveerd gebeuren en in elk geval voor ingebruikname, verwerking, plaatsing of doorverkoop van de goederen.
10.4 Indien geen klacht of vordering in rechte wordt ingediend binnen de termijnen en in de vorm beschreven in de hierboven genoemde artikelen 10.1, 10.2 en 10.3 worden de goederen geacht aanvaard te zijn door de Koper.
10.5 Purmix kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gehouden voor gebreken aan de goederen die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van de instructies en/of het ontwerp van de Koper of een door de Koper gevalideerde derde.

11° Rechten van de Koper bij gebreken aan de goederen

11.1 Indien de goederen gebreken vertonen en de Koper heeft de vereisten beschreven in artikel 10 hierboven nageleefd, heeft de Koper de volgende rechten:

11.2 Indien de vordering van de Koper jegens Purmix een regresvordering uitmaakt, naar aanleiding van een succesvolle vordering van een consument tegen de Koper onder de wettelijke regels betreffende de consumentenkoop, dan blijft de regresvordering van de Koper gebaseerd op basis van de wettelijke regels inzake consumentenkoop zonder effect. Enige vordering voor schadevergoeding valt onder de bepalingen van artikel 12 hieronder.
11.3 De Koper moet Purmix onverwijld informeren van elke vorm van regres binnen de toeleveringsketen. Wettelijke regresvorderingen van de Koper jegens Purmix kunnen slechts bestaan voor zover de Koper en zijn klant(en) geen overeenkomst hebben gesloten die de wettelijk geregelde garanties overtreft. De bepalingen van artikel 12 hieronder zijn van toepassing.
11.4 Indien Purmix kwaadwillig het gebrek verborgen heeft of een garantie verstrekt heeft voor de kenmerken van de goederen, zullen de rechten van de Koper geregeld worden door de toepasselijke wettelijke bepalingen.

12° Uitsluiting en Beperking van aansprakelijkheid

12.1 Ongeacht de wettelijke basis kan Purmix niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst, verlies en/of schade (inclusief gedane uitgaven) geleden door de Koper en te wijten aan (a) de lichte nalatigheid vanwege Purmix of zijn wettelijke vertegenwoordigers, bedienden, arbeiders, medewerkers of plaatsvervangende medewerkers, en (b) grove nalatigheid vanwege niet-leidinggevende bedienden of gewone medewerkers. Deze uitsluiting van verantwoordelijkheid vindt geen toepassing op vorderingen die betrekking hebben op wanprestatie betreffende gewichtige verbintenissen waarvan de vervulling essentieel is voor de tenuitvoerlegging van het contract en op wiens vervulling de Koper mag rekenen.
12.2 Voor zover Purmix ten gronde aansprakelijk kan worden gesteld op basis van deze voorwaarden wordt de aansprakelijkheid van Purmix, voor alle vormen van schade en terugbetalingen van uitgaven zowel contractueel als buitencontractueel en ongeacht hun juridische basis, beperkt tot de voorzienbare schade in het kader van het specifiek afgesloten contract.
12.3 Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zullen niet van toepassing zijn bij vorderingen die verband houden met dodelijke ongevallen, lichamelijke verwondingen of lichamelijke gezondheidsproblemen of voor zover deze uitsluitingen onverenigbaar zijn met de dwingende bepalingen van de Productaansprakelijkheidswet.
12.4 Purmix kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst, verlies en/of schade in geval van overmacht cf. artikel 5 hierboven.
12.5 Purmix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde winst, verlies en/of schade die voortvloeit uit het niet of niet tijdig kunnen naleven van zijn leveringsplicht, onder meer doch niet beperkt tot wanneer dit het gevolg is van een ordelijke naleving van reglementaire en wettelijke voorschriften in verband met de Europese REACH-Verordening, in werking gesteld door de Koper.
12.6 Elke vorm van uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid ten voordele van Purmix op grond van artikel 12 hierboven geldt ook ten voordele van haar wettelijke vertegenwoordigers, bedienden, arbeiders, medewerkers of plaatsvervangende medewerkers.

13° Garanties

Elke overeenkomst inzake een garantie moet schriftelijk worden opgesteld en zal slechts bindend zijn wanneer de inhoud van de garantie in voldoende duidelijke bewoordingen wordt omschreven en wanneer de duurtijd en het grondgebied waarin de garantie effecten ressorteert voldoende wordt gespecifieerd.

14° Verjaringstermijnen

De wettelijke verjaringstermijnen van het toepasselijk recht zijn van kracht, tenzij anders voorzien in deze algemene verkoopsvoorwaarden.

15° Handelsmerk

15.1 Het is de Koper te allen tijde verboden om vervangbare goederen aan te bieden aan derden en tezelfdertijd te laten uitschijnen, op welke manier dan ook, dat het om goederen van Purmix zou gaan.
15.2 Wanneer de goederen van Purmix verwerkt of vervaardigd worden is het de Koper te allen tijde verboden om de nieuwe zaak aan te duiden als een goed van Purmix, tenzij Purmix hiervoor haar voorafgaande schriftelijke toestemming geeft.

16° Europese REACH-Verordening

16.1 Indien de Koper een gebruik meedeelt conform artikel 37.2 van de Europese REACH-Verordening dat een update van de registratie of het chemisch veiligheidsrapport vereist, of eender welke andere verplichting onder de REACH-regelgeving in werking stelt, zal de Koper Purmix vergoeden voor alle aantoonbare gedane uitgaven in verband daarmee.
16.2 Purmix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) nakomen van haar leveringsplicht wanneer dit het gevolg is van de naleving van de verplichtingen onder de Europese REACH-Verordening.
16.3 Indien Purmix, wegens redenen die te maken hebben met bevolkingsgezondheid of milieu, niet in staat is om het gebruik van de goederen aan te duiden als een geïdentificeerd gebruik en de Koper niettemin zich voorneemt om de goederen te gebruiken op een manier die ingaat tegen het advies hieromtrent van Purmix, dan heeft Purmix het recht om af te zien van het contract.

17° Bevoegdheid

17.1 De contractuele relatie tussen Purmix en de Koper wordt beheerst door het Belgisch recht, waarbij de toepassing van het Weens Koopverdrag expliciet wordt uitgesloten. De voorwaarden en rechtsgevolgen van het eigendomsvoorbehoud cf. artikel 8 hierboven zijn onderworpen aan het recht van de locatie van de goederen, indien en in de mate dat de rechtskeuze voor het recht van België ter zake ongeldig of niet toegestaan is.
17.2 De Belgische hoven en rechtbanken hebben exclusieve rechtsmacht. De ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent is exclusief bevoegd. Deze regel geldt ook inzake internationale geschillen. Purmix heeft evenwel ook het recht om haar vordering in te stellen op de plaats van de maatschappelijke zetel van de Koper.